Search the Site

Donate

How Is God Holy? (Vietnamese)


Leviticus Scroll from Qumran (11QPaleoLev)
Leviticus scroll from Qumran

Chúa Thánh Khiết Như Thế Nào?

Tác giả: Jack Miles

Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

 

Trong Kinh Thánh, những người được cho là nên thánh không phải ở bản chất của họ mà bởi vì sự liên hệ với Đức Chúa Trời; vì Chúa tự Ngài có bản chất thánh khiết. Chúng ta có thể hỏi, bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời  bao gồm những gì? Tôi xin thưa rằng, trước hết là sự biệt riêng của Ngài, kế tiếp là sự khác biệt của Ngài với tất cả những gì Ngài đã tạo ra, và sau đó là tình yêu của Ngài.

Trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ, Đức Chúa Trời không có bạn đời.  Ngài không có cha mẹ, không sanh con cái, chỉ có giới tính ẩn dụ (thường là một người chồng buồn phiền vì một người vợ không chung thủy, dân Y-sơ-ra-ên).  Đức Chúa Trời hoàn toàn không có giới tính cho dù trong Kinh Thánh về mặt ngữ pháp Ngài được biểu thị theo nam tính. (Nếu Yahweh là nữ tính theo ngữ pháp trong tiếng Do Thái sẽ là Tahweh, và nếu Elohim là nữ tính về mặt ngữ pháp sẽ là Elohoth. Bản tiếng Anh tuân theo cách sử dụng tiếng Hê-bơ-rơ bằng cách dùng các từ nam tính).  Vô giới tính là một đặc điểm phụ thuộc xác định sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, vì nó phân biệt Chúa không chỉ với con người Ngài tạo ra, mà còn với các vị thần tình dục của các dân tộc láng giềng của Y-sơ-ra-ên.

Trong Y-sơ-ra-ên cổ đại, không có điều gì và không có người nào trong sự sáng tạo mà không có một mức độ liên hệ tối thiểu với Đức Chúa Trời. Nhưng điểm đáng chú ý là sự liên hệ của Y-sơ-ra-ên với Ngài rất gần đến nỗi Y-sơ-ra-ên trở thành một hình ảnh của Đức Chúa Trời: “Các ngươi là một dân thánh của Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi; Ngài đã chọn các ngươi ra trong muôn dân trên mặt đất đặng làm thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, sở hữu quý giá của Ngài.” Môi-sê nói với người Y-sơ-ra-ên (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6).

Sự lựa chọn Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời đòi hỏi những gì từ tuyển dân này? Câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này chỉ được tìm thấy trong Luật của Đức Chúa Trời: toàn bộ Torah. Vì vậy cho nên, ảnh hưởng rõ ràng của tất cả các luật lệ của Torah trên Y-sơ-ra-ên có mục đích nhằm biệt riêng dân tộc này ra khỏi tất cả các dân tộc khác, do đó sự tách biệt này làm thành một hình ảnh miêu tả Đức Chúa Trời trong sự biệt riêng của Ngài. Lê-vi Ký 18–20, cốt lõi của những gì các học giả thánh kinh gọi là Bộ Luật Thánh, kết luận rằng tính chất biệt riêng là tinh hoa của Torah:

“Các ngươi sẽ giữ tất cả các luật pháp của ta và tất cả các mạng lệnh của ta, và tuân thủ chúng, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở sẽ không mửa các ngươi ra. Các ngươi sẽ không làm theo các tục lệ của dân mà ta đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi. Bởi vì họ đã làm tất cả những điều ta ghê tởm. Nhưng ta đã phán cùng các ngươi rằng: các ngươi sẽ được thừa hưởng xứ của dân đó, và ta sẽ trao xứ ấy cho các ngươi để làm sản nghiệp, một vùng đất đượm sữa và mật ong. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi; Ta đã phân rẽ các ngươi ra khỏi các dân tộc. Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh; vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, và ta đã phân rẽ các ngươi với các dân tộc, để các ngươi thuộc về ta.” (Lê-vi Ký 20:22–26).

Tổng kết lại, nhiều sự khác biệt của Torah trở thành phương tiện để Y-sơ-ra-ên biểu hiện sự khác biệt của Đức Chúa Trời.

Bản chất thứ hai của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là tình yêu thương; để chuyển sang đề tài này chúng ta phải tìm đến hai câu Kinh Thánh trong số những câu nổi tiếng nhất trong Bộ Luật Thánh là Lê-vi Ký 19:18, “Các con phải yêu thương người lân cận như chính mình: Ta là Giê-hô-va,” và Lê-vi Ký 19:34, “Ngoại kiều cư ngụ giữa các con phải được xem như người bản địa; các con phải thương yêu họ như chính mình, vì các con đã từng là kiều dân trong xứ Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.”

Tại sao câu tuyên bố “Ta là Giê-hô-va” là một lý do để bạn phải yêu thương người hàng xóm của mình (nghĩa là đồng bào người Do Thái của bạn) và người ngoại kiều cư ngụ trong quê hương của bạn? Lý do tại sao nếu không phải là vì Đức Chúa Trời yêu thương hàng xóm của bạn và cả người ngoại kiều như Ngài yêu chính mình? “Người thánh thiện” của Chúa phải phản ánh sự thánh thiện của Ngài bằng bản chất biệt riêng vì Đức Chúa Trời biệt riêng và bằng  tình yêu thương như Đức Chúa Trời đang yêu thương.

  • Jack Miles

    Jack Miles is Distinguished Professor of English and Religious Studies at the University of California, Irvine. He is the author of God: A Biography (Knopf, 1995).